23 may. 2011

"Una fundació contra l'oblit"


La presentació de la Fundació Cultural Barbier-Mueller  ̵a càrrec de Jean Paul Barbier porta el mateix títol que hem escollit per a aquesta nota.
Una "fundació contra l'oblit" que busca preservar per a les generacions futures les senyes d'identitat de petits grups aïllats, dotats d'una sorprenent organització soci-política, de cultes complexes fonamentats en escultures de fang peribles, amb preocupacions religioses freturoses d'icones.
La fundació, creada amb el suport de l'empresa suïssa de rellotgeria  -dues vegades centenària- Vacheron Constantin és una organització estrictament científica, sense ànim de lucre. Es tracta de patrocinar en l'àmbit internacional missions d'observació antropològica, publicacions i conferències finançades íntegrament per la fundació.
Per a la identificació de "pobles oblidats", la fundació es basa en l'assessoria de qualificats especialistes. Les investigacions són confiades a etnòlegs o a estudiants avançats desitjosos d'escollir un tema poc comú per a la seva tesi doctoral, sota la recomanació d'un professor universitari.
Una enorme quantitat de pobles, disseminats al llarg i ample del món, mai han tingut la visita d'un etnòleg, antropòleg o historiador.
La fundació considera interessar-se en els grups que practiquen el xamanisme a Sibèria, o en els pobles, no xinesos, que habiten l'extrem sur de la Xina, o en les petites poblacions de l'estat d'Orissaen Índia.
Per a informar-se amb més detall sobre aquesta interessantíssima fundació, poden consultar la web www.fondation-culturelle-barbier-mueller.org. 

"Una fundación contra el olvido."
La presentación de la Fundación Cultural Barbier-Mueller –a cargo de Jean Paul Barbier– lleva el mismo título que hemos elegido para esta nota.
Una "fundación contra el olvido" que busca preservar para las generaciones futuras las señas de identidad de pequeños grupos aislados, dotados de una sorprendente organización socio política, de cultos complejos fundamentados en esculturas de barro perecederas, con preocupaciones religiosas carentes de iconos. 
La fundación, creada con el apoyo de la empresa suiza de relojería –dos veces centenaria– Vacheron Constantin es una organización estrictamente científica, sin ánimo de lucro. Se trata de patrocinar en el ámbito internacional misiones de observación antropológica, publicaciones y conferencias financiadas íntegramente por la fundación.
Para la identificación de "pueblos olvidados", la fundación se basa en la asesoría de cualificados especialistas. Las investigaciones son confiadas a etnólogos o a estudiantes avanzados deseosos de escoger un tema poco corriente para su tesis doctoral, bajo la recomendación de un profesor universitario.
Una enorme cantidad de pueblos, diseminados a lo largo y ancho del mundo, nunca han tenido la visita de un etnólogo, antropólogo o historiador.
La fundación considera interesarse en los grupos que practican el chamanismo en Siberia, o en los pueblos, no chinos, que habitan el extremo sur de China, o en las pequeñas poblaciones del estado de Orissaen India.
Para informarse con más detalle sobre esta interesantísima fundación, pueden consultar la web:www.fondation-culturelle-barbier-mueller.org

22 may. 2011

Joyas con motivos precolombinos, por David Bakuradze.

Nuevas joyas con motivos precolombinos diseñadas para la Tienda del Precolombino por David Bakuradze.

Cada una de estas piezas es irrepetible, ya que han sido elaboradas y pintadas a mano una por una. La técnica empleada es la de esmalte en frío y resina acrílica sobre metal.
A partir de ahora estarán a la venta en nuestra tienda on-line. 
www.botigamuseubarbiermueller.bigcartel.com

Rèpliques de ceràmica precolombina a la botiga

L'ofici de terrissaire és un dels més antics del món. Els primers recipients de ceràmica es van elaborar durant el neolític per a emmagatzemar els excedents de les collites, als albors de l'agricultura.
Va ser a l'Orient, concretament a la Xina, on es van començar a fabricar estris de ceràmica cuits en forns, fent servir tècniques molt sofisticades.
L'Amèrica prehispànica va conèixer, a tota la seva geografia un auge molt significatius de l'activitat creativa dels terrissaires. De les seves mans, modelats sense torn, sorgiren atuells, encensaries, escultures, estris de cuina, les superfícies dels quals no eren sotmeses a cap procés de vitrificació. Els dissenys s'inspiraven en la cosmogonia, els fets històrics i la vida quotidiana. Es tracta de testimonis artístics de permanent actualitat; de la veu profunda i ancestral d'antigues cultures americanes que ens ensenyen a través del temps, i per mitjà de l'art, cóm eren en la pau i en la guerra, i en què creien.
A Mesoamèrica, Amèrica Central i la zona andina es van concretar els somnis dels terrissaires d'aleshores en éssers que sorgeixen d'una flor de lotus, en jaguars i serps emplomades, en Venus indígenes, en discos de la mort, en gots per a beure la sang dels sacrificis, en figures eròtiques, en éssers de l'inframón, en tasses per a la fumejant beguda de cacau dels nobles, en marcadors pel joc de pilota...
Crònica d'un món perdut, testimonis de fang “més perennes que el bronze”.
La botiga ofereix als seus clients una acurada selecció de rèpliques de ceràmica precolombina, fetes amb el màxim rigor i segons els antics mètodes tradicionals que han sobreviscut fins a avui. Són peces adquirides en origen, moltes de les quals seran úniques en poc temps, doncs l'ofici de l'artesà tradicional s'està extingint de forma accelerada."

Réplicas de cerámica precolombina en la tienda
El oficio de alfarero es uno de los más antiguos del mundo. Los primeros recipientes de cerámica se elaboraron durante el Neolítico para almacenar los excedentes de las cosechas, en los albores de la agricultura.
Fue en oriente, concretamente en China, donde se empezaron a fabricar utensilios de cerámica cocidos en hornos, a partir de técnicas muy sofisticadas.
La América prehispánica conoció, a lo largo y ancho de su geografía, un auge muy significativo de la actividad creativa de los ceramistas. De sus manos, moldeados sin torno, surgían vasijas, incensarios, esculturas, utensilios de cocina, cuyas superficies no sufrían ningún proceso de vitrificación. Los diseños se inspiraban en la cosmogonía, los hechos históricos y la vida cotidiana. Se trata de testimonios artísticos de permanente actualidad; de la voz profunda y ancestral de antiguas culturas americanas que nos enseñan a través del tiempo, y por medio del arte, cómo eran en la paz y en la guerra, y en qué creían.
En Mesoamérica, América Central y la zona andina, se concretaron los sueños de los alfareros de entonces en seres que brotan de una flor de loto, en jaguares y serpientes emplumadas, en Venus indígenas, en discos de la muerte, en vasos para beber la sangre de los sacrificios, en figuras eróticas, en seres del inframundo, en tazas para la humeante bebida de cacao de los notables, en marcadores para el juego de pelota...
Crónica de un mundo perdido, testimonios de barro “más perennes que el bronce”.
La tienda ofrece a sus clientes una cuidada selección de réplicas de cerámica precolombina, hechas con el máximo rigor y con los antiguos métodos tradicionales que han sobrevivido hasta hoy. Son piezas adquiridas en origen, muchas de las cuales serán únicas en poco tiempo, pues el oficio del artesano tradicional se está extinguiendo de forma acelerada.